Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden individuele gebruiker

Laatst aangepast: 1 augustus 2023

1. Definities

 1. Account: de combinatie van een gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Eindgebruiker toegang kan krijgen tot Speculio
 2. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd dat Speculio ongestoord toegankelijk is voor de Eindgebruikers zoals nader gedefinieerd in de Licentie- en Onderhoudsovereenkomst
 3. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die is geautoriseerd om van Speculio gebruik te maken
 4. Incident: een gehele of gedeeltelijke onderbreking of vertraging van Speculio
 5. IPR: auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarmee te vergelijken rechten, zoals rechten op knowhow of een domeinnaam, geregistreerd of ongeregistreerd
 6. Kantooruren: de uren tussen 9.00 en 17.00 uur op Werkdagen
 7. Leverancier:  Tromik Webdesign, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09153281.
 8. Noodzakelijk Onderhoud: incidentele of onvoorziene werkzaamheden die naar oordeel van Leverancier onmiddellijk moeten worden uitgevoerd teneinde Incidenten te voorkomen of te verhelpen
 9. Onderhoud: Preventief Onderhoud of Noodzakelijk Onderhoud
 10. Preventief Onderhoud: geplande werkzaamheden aan het netwerk, de hardware of de Software om de kwaliteit en Beschikbaarheid van Speculio te kunnen behouden of te verbeteren
 11. Software: de software en functionaliteiten die ter beschikking worden gesteld aan Eindgebruiker
 12. Support: het tijdens Kantooruren door Leverancier op afstand (telefonisch, per e-mail, via een website of een ander elektronisch communicatiemiddel) verstrekken van informatie en adviezen over Speculio, alsmede het op afstand opsporen en verhelpen van Incidenten
 13. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële nationale feestdagen


2. Toegang tot Speculio

 1. Elk Account is uniek en geeft slechts één Eindgebruiker het recht om gebruik te maken van Speculio.
 2. De Eindgebruiker zal als enige gebruik maken van het Account en deze niet met anderen delen;
 3. De Eindgebruiker zal de gebruikersnaam en het wachtwoord dat behoort bij zijn Account zorgvuldig bewaren en deze niet aan derden verstrekken;
 4. In geval van verlies, diefstal of het (vermoeden van) misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord zal de Eindgebruiker onmiddellijk de helpdesk van Leverancier informeren.


3. Onderhoud

 1. Zowel preventief als noodzakelijk onderhoud zullen op regelmatige basis plaatsvinden. Op deze momenten, of tijdens een Incident, is de software tijdelijk niet beschikbaar. De Leverancier zal trachten de software zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken.


4. Gebruiksvoorwaarden

 1. Eindgebruiker komt de navolgende verplichtingen na:
  1. de data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Eindgebruiker worden gedeeld of uitgewisseld met de systemen van Speculio zullen vrij zijn van virussen;
  2. de Eindgebruiker zal geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals IPR en zal geen inbreuk maken op artikel 10 van deze algemene voorwaarden;
  3. de Eindgebruiker zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van Speculio dat daardoor een storing of vertraging in de Beschikbaarheid of toegankelijkheid van Speculio ontstaat, zoals het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak toegang proberen te krijgen tot Speculio;
  4. de Eindgebruiker zal zich niet bezighouden met hacken of het zich op andere wijze ongeautoriseerd toegang verschaffen tot Speculio, de computersystemen, de Software of data van Leverancier of derden, al dan niet met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een scrape, crawl of spider);
  5. de Eindgebruiker zal zich niet schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
  6. de Eindgebruiker zal geen andere vorm van geautomatiseerde integratie gebruiken dan de API’s (application programming interface) die Leverancier heeft verstrekt of geadviseerd;
 2. Indien Leverancier constateert dat een Eindgebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt of dreigt te gaan overtreden, is Leverancier gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met Eindgebruiker zelf in te grijpen om de overtreding te beëindigen, dan wel dit dreigende gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, bijvoorbeeld door de Account van de betreffende Eindgebruiker af te sluiten.


5. Privacy

 1. Leverancier en Eindgebruiker zullen alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking hebben op de privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


6. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot directe schade van de Eindgebruiker. Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder omzet- of winstderving van Eindgebruiker.
 2. De aansprakelijkheid van Leverancier is verder beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR 100.000 op jaarbasis. Leverancier zal aan Eindgebruiker op verzoek inzage geven in de verzekeringspolis van Leverancier.
 3. Leverancier is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data of gegevens van de Eindgebruiker, voor zover dit verlies het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
 4. Buiten verzoeken om Support zal Leverancier geen klachten of claims van de Eindgebruiker in behandeling kunnen nemen.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd.